Chasco-cinzento (Oenanthe oenanthe)

Chasco-cinzento (Oenanthe oenanthe)